كلاس بندی لودسل های Flintec


نمايندگی Flintec در ايران به جهت ايجاد سهولت در نصب و كاليبراسيون باسكول جاده ای تمامی لودسلهای درخواستی خود

را به صورت كلاسه بندی شده ارائه می كند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف كلاسه بندی لودسل :


از آنجائيكه سيستم باسكول جاده ای عموما" يك مجموعه

از 4 الي 10 لودسل را تشكيل می دهد لذا پارامترهای هر

لودسل با لودسل ديگر متفاوت است . پس از اتمام عمليات

نصب باسكول مقدار وزن نمايش داده شده روی باسكول به

موقـعيت بـار و در نتيـجه ميـزان سـهم هـر لـودسل در ميزان

ولتـاژ نهايـی بستـگی پيــدا می كنـد . بـه منـظور رفــع ايـن

مشـكل عـمـوما" با استــفاده از پتــانسيـــومتر مـوجــود در

جانـكشن باكـس مقــدار ولتــاژ در روی هر لـودسل تنـظيـم

مـی شود تا مقـادير قرائـت شـده در تمـام سطـح باسكـول

يكـی باشـد كـه در ايــران به اين كار اصطلاحا" گوشه گيری

  “ Corner  adjustment ” می گويند . عـموما" اين كـار به

دليل اينكه نقطه صفر دستگاه نيز تغيير پيدا مي كند نياز به سعی و خطا و صرف زمان زياد دارد . در اسـتاندارد باسـكول جاده ای

ايران ارابـه 12 تنی روی هـر پـايه قرار می گيرد و مقـادير قرائـت شده تنظيـم مـی گردد.

 در لودسل های فلينتك ارائه شده توسط اين نمايندگی در كارخانه و با اعمال بار 30 تنی انجام می گيرد .

 

 

 

سپس با اندازه گيری مقدار امپرانس لودسـل كلاس هر لودسل مشخص می گردد . هنگاميـكه از لودسـل های مشابه در يـك

كلاس مثلا" A استفاده می شود در زمان نصب ، اختلاف بين وزن پايه ها

از بين می رود.