سيستم كيفيت

 

شركت Flintec استاندارد های كيفی زيادی را اخذ نموده و در چارچوب آنها توليد می نمايد . اخذ اين استاندارد ها نشانگر

كيفيت بالای توليدات شركت  Flintec می باشد .

 

 - استاندارد سازمان اندازه شناسي بين المللي  OIML

- استاندارد ملي ارزيابی نوعی آمريكا   NTEP  

- استاندارد ارزيابي انطباق VCAP

 

استانداردهای زير نيز نشانگر انطباق محصول و قابليت توليد شركت Flintec برای محيط هايی است كه در آن گاز، غبار و بخارات

قابل اشتعال وجود دارد .

 

 

وجود استاندارد ISO 9001 نيز نشانگر سيستم مديريت كيفيت حاكم در اين كارخانه می باشد .

تمامي محصولات شركت Flintec نيز داراي گواهينامه CE جهت استفاده در اروپا مي باشد .

 

 

درحـال سيـستم مديريـت كيفيـت ISO 13485:2003 كـه مـربوط به توليـدات محصـولات پزشكی می باشـد در ايـن شركت

پياده سازی شده است و شركت Flintec اولين شركت توليد كننده لودسل در جهان است كه اين استاندارد را اخذ نموده است .