لودسل RC3

 

لودسل RC3 كه با تكنولوژی و دانش فنی آلمانی طراحی شده است كامل ترين و مناسب ترين لودسل جهت استفاده در

باسكول های جاده ای در اين صنعت می باشد .

    

 

 

تكــنولــوژی :

در طراحی اين لودسل از اصل تعادل پايدار استفاده شده است بطوريكه به عنوان مثال يك سيستم توزينی كه روی 4 عدد

لودسل قراردارد با اعمال بار جانبی به صفحه توزين ، آن صفحه جابجا می شود و پس از حذف نيروی جانبی صفحه به نقطه

اوليه و تعادل خود باز می گردد .

در اين طراحی صفحه ای كه وزن را به لودسل اعمال می كند می تواند تا  ° 0.2  از حالت افقی انحراف داشته باشد .     

لودسل نـيز می بايست به حالـت كاملا" عمود نصب شود و

خطای تا ° 0.5 نيز قابل صرفنظر كردن می باشد .

لودسل RC3 از جنـس استنـلس استيـل بـوده و طـراحی آن

طوري است كه لودسل به صورت خودكار در حالت عمود قرار

می گيرد .

اختلاف بين مقادير هر لودسل با استفاده از لاتن (shim) به

اندازه  2% ± قـابل افزايـش و يا كاهـش است بطوريـكه وقتی

شرايـط فـوق لحاظ گـرديـد با دقـت 2kg± باسـكول قابـل بهـره

برداری است .   

 

 

اتــصال لودســل :

تا سال 2011 بيش از 500،000 عدد لودسل RC3 در سراسر دنيا مورد استفاده قرار گرفته است و عموما" اين لودسل يا بر روی

كفشك قرار می گيرد و يا جهت مصارف خاص در كيت لودسل قرار می گيرد .

 

                                  

 

                                                                                                                         

درجــه حفاظــت :

لودسل RC3 تماما" آبند می باشد و به هيچ وجه امكان ورود رطوبت به درون لودسل وجود ندارد.

نفوذ رطوبت به درون لودسل باعث تغيير نقطه صفر دستگاه ، تغيير پارامترهای اندازه گيری و قابليت تكرار پذيری لودسل

می گردد . به منظور اطمينان از عدم نفوذ رطوبت به درون لودسل ، داخل محفظه آن با گاز نيتروژن پر می شود و توسط

گاز هليم مورد آزمايش قرار می گيرد. 

 

 


 

استـانداردهای اخـذ شده برای لودسـل RC3 :

 

1- استاندارد بين المللی سازمان اندازه شناسی اروپا  (OIML)                  OIML NO : R60/1991-DE-99.06
2- استاندارد موسسه تكنولوژی آمريكا    NTEP NO : 92-098A4
3- استاندارد بين المللی استراليا    Certificate NO : S368
4- استاندارد بين المللی اكراين   Certificate NO : 002917
5- استاندارد كشور لهستان                    Certificate NO : M32-417-1987-639198
6- استاندارد كشور بلغارستان   Certificate NO : 3404
7- استاندارد كشور صربستان   Certificate NO : 212-01-3684101
8- استاندارد تجهيزات الكترونيكی در محيط های پرخطر (FM )   FM NO : 781-762-9375
9- استاندارد تجهيزات ضد انفجار ATEX , Zone : 1,2,20,21,22

 

 

 

مراحـل توليد لودسـل RC3 :

 

تمامی مراحل توليد لودسل RC3 در كارخانه مجهز و پيشرفته Flintec ساخته می شود كه به شرح ذيل است :

 

               
 5.نصب كرنش سنج ها    4.عمليات حرارتی    3.ماشينكاری    2.مواد اوليه (استيل)    1.توليد كرنش سج

نـصـب تك تك كرنش سنج ها زير ميكروسكوپ های دقيق و با دقت عالی انجام مي پذيرد

  يكـی از مهـتـرين مـراحـل توليـد اسـت . با دستگاه های پيشرفته تحت خلاء ويژگی های متالوژی مطلوب حاصل می شود   براي شكل دهی بدنه فلزي لودسل از ماشين آلات تمام اتوماتيك و CNC های پيشرفته آلمانی استفاده می شود   مواد اوليه كه ازجنس استنلس استيل خاص می بـاشد پس از بازرسی در سايز مطلوب بريده می شود   تمامی كرنش سنج های شركت Flintec توسط خود شركت و با طراحی ويژه آلمانی ساخته شده است
             
                 
       
10.لودسل نهايی و كلاسه شده    9.كاليبراسيون    8.جوشكاری پلاسما    7.جبران سازي حرارتی    6.سيم بندي 
بعد از اتصال كابل ها گواهينامه كاليبراسيون و مشـخصه كـلاس لـودسل صادر می شود و لـودسـل پـس از بسـتـه بندی بـه انبـار ارسـال می گردد .   پارامترهای لودسل تحت بارگذاري هاي مختلف بررسی می گردد.   جوشكاري اوليه به منظور نصب كاور فلزي   تـك تـك لودسـل ها در دماهای مختلف مورد آزمايش قرار می گيرند و اثر تغييرات دما با استفاده از فعاليت هاي دقيق از بين می رود   سيم بندي كابل ارتباطی به كرنش سنج ها مطابق با اصول انجام می شود
       
       
       

 

 

 

 محـافظـت دربرابر رعـد و بـرق :

لودسل RC3 می تواند در صورت نياز به مشتری دارای ديودهای محافظ در برابر ولتاژ اضافی باشد كه عموما" در كاربرد باسكول

جاده ای ، اين ولتاژ اضافی توسط رعد و برق ايجاد می شود .  

 

اين ديـودهـا  " Surge arrestor " ميـزان صـدمات ناشی از رعد و برق

را بشـدت كاهــش مـی دهـد . هـر چـند اصــول صحيـح هـم پتانسيل

سازی و سيستم ارت می بايست رعايت گردد.

 

" تمامی لودسل های ارائه شده توسط نمايندگی ايران دارای

                 محافظ رعد و برق می باشد"

 

 

 

كاركـرد در شرايـط آب و هـوايی متـفاوت :

كيفيت و عملكرد مطلوب و با دوام لودسل RC3 در طی ساليان متمادی استفاده از اين لودسل را در باسكول های جاده ای در

شرايط مختلف جوِ به اثبات رسانده است . در ايران نيز در مناطق سردسير و مناطق مرتفع و با وجود رعد و برق های شديد اين

لودسل ها كاركرد موفق خود را نشان داده اند .

در صورت نصب و استفاده صحيح از اين لودسل ها عدد MTBF كه خلاصه عبارت  "Mean Time Between Failures" و به عبارتی

عمر لودسل می باشد كه براي لودسل هاي RC3 بيش از 35 سال برآورد گرديده است .